Проекти

За проекта

ICARUS има за цел да подпомогне трудовата мобилност в ресторантьорския / кулинарния бизнес в трансграничния регион на Румъния-България чрез съвместни услуги за изграждане на умения и увеличаване на заетостта. Основна мисия на проекта е да създаде предпоставки за трудова интеграция в трансграничния регион чрез разработване на цялостна схема за подкрепа, базирана на следните ключови дейности и инструменти:

- Програми за ПОО, съобразени с нуждите на бизнеса в трансграничния регион.
- Методи и тестове за оценка на личните умения на потенциалните служители
- Пилотно професионално обучение с мобилност в трансграничния регион за 120 души
- Пилотна оценка на личните умения на 150 души
- Непрекъснато професионално образование и обучение и учене през целия живот
- Устойчив Трансграничен център за улесняване на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес- поддържаща структура, свързваща доставчици на образование, търсещите работа и бизнеса, и предоставяща възможности за персонализирани консултантски услуги и консултиране на мобилните работници и работодателите в трансграничния регион.


Тези дейности трябва да доведат до подобряване на възможностите за прехвърляне на професионалните и личните умения на служителите към бизнес условията от другата страна на границата и да облекчат несигурността (както за служителите, така и за работодателите) за последиците от наемане на персонал/работа от другата страна на река Дунав. Цялостното въздействие на проекта следва да бъде увеличаването на готовността на работната ръка за трудова мобилност и повишаване на привлекателността на работните места в трансграничния регион сред работодателите и работната ръка.

Очаквани резултати:

• Анализ на нуждите от подкрепа за мобилност на заинтересованите страни
• Подобрено качество на ПОО чрез интегриране на утвърждаването на PL, оценяване на меките умения и обучение за подготовка за мобилност.
• Интегрирана специфична за сектора - трансгранична обучителна програма и схема за подпомагане на заетостта
• Център за подпомагане на мобилността в трансграничния регион.
• 470 участници в съвместни дейности за подкрепа

 

Дейности по проекта:

A2 Изследване и анализ на потребностите от подкрепа за обучение и заетост на потенциални служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния - България - професионални умения.

A3 Изследване и анализ на нуждите от подкрепа за обучение и мобилна заетост на потенциалните служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния - България - меки умения.

A4 Разработване на интегрирана схема за подкрепа на мобилността за обучение и заетост в трансграничната зона Румъния-България

A5 Институционализация на Трансграничен център Румъния-България за подпомагане на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес

A6 Пилотно изпълнение на интегрираната схема за подпомагане на мобилността в областта на обучението и трудовата заетост в трансграничната зона Румъния-България - твърди умения

A7 Пилотно изпълнение на интегрираната схема за подпомагане на мобилността в областта на обучението и трудовата заетост в трансграничната зона Румъния-България - оценка на меките умения и готовността за трудова мобилност

A8 Изграждане на капацитет за доставчиците на ПОО в зоната на трансграничния регион с оглед стимулиране на трансграничната трудова мобилност

A9 Публичност и визуализация