Проекти

Център за трудова мобилност

Румънско-българският Трансграничен център за улесняване на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес

е създаден в рамките на проект “Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион” (ICARUS), Код на проекта: 16.4.2.104, eMS код: ROBG-192, изпълняван по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.


Какво ще намерите при нас:

 

Ако сте заето лице, търсещ или предлагащ работа в сферата на кулинарията или ресторантьорството в трансграничния регион:

 • полезна и актуална информация относно условия на труд, трудово-правно законодателство, социално-осигурителни и данъчни задължения и др. нормативни изисквания към работещите и предлагащите работа в България и Румъния;
 • предложения за работа в трансграничния регион в сферата на туризма;
 • актуални изследвания и тенденциите в заетостта в секторите на кулинарията и ресторантьорството;
 • индивидуални консултации за подпомагане на трудовата мобилност в трансграничния регион и др.

Ако искате да повишите своята квалификация за работа с сферата на туризма:

 • инструмент за (само) оценка на "меките" уменията на работещите в сферата на кулинарията и ресторантьорството;
 • възможности за професионално обучение по професии от сектора на туризма в България и Румъния;
 • възможности за чуждоезикови обучения;
 • възможности за признаване и валидиране на придобити в неформална среда знания и умения;
 • персонални насоки и съвети при избор на подходящо обучение за започване на работа в транграничния регион и др.

Ако сте обучаваща или образователна институция:

 • готови разработени учебни програми по професии от сферата на кулинарията и ресторантьорството, адаптирани за обучение в трансграничния регион Румъния-България;
 • възможност да споделите предлаганите от вас обучения по професии и специалности в сферата на туризма;
 • възможност да участвате в специално организирани семинари, демонстрации и др. събития за повишаване квалификацията на преподавателския и административен състав;
 • възможност за включване на обучаемите в трансгранична мобилност с цел провеждане на практически занятия от другата страна на границата и др.

За повече подробности, както и за да ползвате услугите на Трансграничния център за улесняване на трудовата мобилност, можете да се сръжете с нас в двете ни контактни точки:

 

В България:

В Румъния:

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ” (ДАБУ),

България,

гр. Добрич,

ул. „България“, № 3,

тел. +359 58 655 626

email: dabs_bg@yahoo.com

СДРУЖЕНИЕ „ИЗБЕРЕТЕ СВОЯТА ПРОФЕСИЯ“ – ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ATP), Румъния,

гр. Констанца,

бул. „Фердинанд“, №7, ет. 1, стая 3-4

тел. +40 241 619719

email: atp_ct@yahoo.com