Събитие

Прессъобщение

Приключи проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), изпълняван от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ). Проектът е съвместна инициатива със Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца, Румъния. Реализира се по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион, Специфична цел 4.1. на програмата - да насърчава интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.

Период на изпълнение на проекта 28. 04. 2017 – 28.04.2019 г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ПРОЕКТА:

        

 • Изследване и анализ на потребностите от подкрепа за обучение и заетост на потенциални служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния - България - професионални умения.
 • Изследване и анализ на нуждите от подкрепа за обучение и мобилна заетост на потенциалните служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния - България - меки умения.
 • Разработване на интегрирана схема за подкрепа на мобилността за обучение и заетост в трансграничната зона Румъния-България.
 • Институционализация на Трансграничен център Румъния-България за подпомагане на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес.
 • Пилотно изпълнение на интегрираната схема за подпомагане на мобилността в областта на обучението и трудовата заетост в трансграничната зона Румъния-България - твърди умения.
 • Пилотно изпълнение на интегрирано обучение и  подпомагане на мобилността в областта на обучението и заетостта в трансграничния регион Румъния – България - оценка на меките умения и готовност за мобилност на работната сила.
 • Изграждане на капацитет за доставчиците на ПОО в  трансграничния регион с оглед стимулиране на трансграничната трудова мобилност.
 • Публичност и визуализация.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Продукти :

 • Доклад - Как предлаганото професионално образование и обучение отговаря на нуждите от умения на бизнеса и какви са мерките за незабавно усъвършенстване;
 • Доклад - Състояние на включените институции за Професионално образование и обучение в осъществяване на връзката обучение и работа в целия трансграничен регион Румъния – България;
 • Сборник с добри практики - Как институциите за професионално образование и обучение могат да бъдат по-ефективни в осъществяване на връзката обучение-работа;
 • Регионален план за действие - за насърчаване създаването  на устойчиви работни места, базирани на обучение в кулинарния и ресторантьорския сектор в Трансграничния регион Румъния – България;
 • Профили на меките умения на заетите в кулинарния сектор – готвач, барман/ сервитьор, хлебар/сладкар и ресторантьор;
 • 4 интегрирани учебни програми релевантни за трансграничния регион и съществуващи начини за валидиране на професионалните умения за 4 професии – готвач, барман/сервитьор, ресторантьор и хлебар/сладкар;
 • Модел за оценка на меките умения с 4 ситуационни теста;
 • учебни програми за мобилна заетост и подкрепа на трансграничната мобилност, базирани на 5 курса по 8 академични часа всеки – трудови и граждански права, културно самосъзнание, исторически и кулинарни традиции в трансграничния регион, профил и връзка с клиента, дигитални умения за търсещите работа, представяне на уменията от търсещите работа;
 • Трансграничен център – Добрич със секция за професионално обучение и консултации за трудовия пазар в трансграничния регион, възможностите за трудова мобилност и валидиране на знания, умения и компетентности - Демонстрационна зала и Учебна кухня;
 • Кратки ръководства с фокус на мобилната заетост в Трансграничния регион – права и регулации, как да намерим работа и обучения в трансграничния регион.

 

Обучения и събития:

 • Пилотни курсове за професионално обучение и умения за 3 професии – готвач, сервитьор/барман, хлебар/сладкар -  51 участници от България;
 • Оценка на меките умения и обучение за подготовка за мобилност на работната сила - 4 групи 106 участници от България;
 • Трансгранична трудова борса за кулинарния и ресторантьорския бизнес CAREER EXPO в Добрич - 90 участници от България и 10 от Румъния;
 • Работен семинар за изграждане на капацитета и учебна работна среща с румънски и български преподаватели от кулинарния бранш, представители от образователни институции - 24 участници от България и 16 участници от Румъния;
 • Пресконференции за започване и приключване на проекта.